Generalforsamling 17-03-2016

Generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

På hjemmesiden, FB siden og på opslagstavlen i stalden.

1. Valg af dirigent og referent.

Der blev som dirigent valgt Thor Lange

Lene Edelmann blev valgt som referent.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Skrevet af formand Jeanet Mortensen

Så er 2015 afsluttet og et nyt år er allerede godt i gang.

I PiH har det været et travlt år, men masser af aktiviteter for både hesteejer og elever.

Sæsonen startede vi med både fulde hold og en fuld stald, så det var en god basis at starte sæsonen på. Undervejs er der sket udskiftninger på såvel holdene som i stalden men der er fortsat fuld stald og fulde hold bortset fra de sene hold, da det kniber at finde elever der er gamle nok til at ride om aftenen.

Igen i år er vi beriget med rigtig mange engagerede undervisere og vi er så heldige at rigtig mange af vores begynder hold er så heldige at have to undervisere hvilket bevirker at der kan være endnu mere fokus på den enkelte elev og derved opnås en stor tryghed ved ridning og omgang med hestene.

Det har været en sæson,  hvor vi igen har startet en masse små og nye elever op og det er skønt at opleve den glæde en skovtur eller ponylege kan give specielt de helt små elever.

I stævnesæsonen 2014/15 fik vi tildelt to D-stævner og et R-stævne , hvor der igen var stor deltagelse  fra egne ryttere samt rigtig mange starter fra andre klubber i distriktet. Det var igen en fornøjelse at afholde disse stævner i en klub, hvor der altid er masser af opbakning fra både store og små og hvor der altid er stor ros til afholdelse og den måde alle bliver modtaget til stævnerne.

I 2014/15 lykkedes det os at erhverve en traktor der gør at vi kan passe endnu bedre på vores gode ridebaner, desuden fik vi bygget en overdækning til traktoren og til vores ligeledes ny indkøbte trailer, som Støttekredsen også har en stor andel i at vi fik råd til. Alt i alt en sæson hvor det er lykkedes os at få økonomi til rigtig mange gode og nyttige ting i vores dejlige rideklub.

2015 har på økonomi siden også vist sig at være et fornuftigt år, hvilket Tine vil berette nærmere om senere.

Visionerne for det kommende år er fortsat mange og lige nu er det vist mest økonomien der begrænser os i at foretage yderligere spændende tiltag, men mon ikke det igen i år lykkes os at skaffe midler til nogle af alle de gode projekter der er i støbeskeen.

Jeg vi gerne på bestyrelsens  vegne takke for et godt 2015 og vi ser frem til et spændende 2016

Efter bestyrelsens beretning blev der drøftet, hvad der kan gøres for at få flere unge på vores ridehold. Der kom forslag om at hæve aldersgrænsen og forslag om forældrehold

4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Tine Christensen fremlagde regnskabet for 2015

Der er i år underskud i regnskabet på ca. 24.000. Dette skyldes at der er købt en del nye ting til klubben bla. traktor, hestetrailer og garage.

Regnskabet blev under generalforsamlingen godkendt.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

Tine Christensen fremlagde budgetforslaget for 2016

Der forventes et overskud på 500 kr.

Forslaget blev under generalforsamlingen godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen forslog at kontingentet forbliver uændret.

Altså stadig 150 kr. pr. halve.

Rideundervisning stiger fra 295 kr. pr. måned til 300 kr. pr måned.

7. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På genvalg stiller: Jeanet Mortensen

Forslag til nye bestyrelses medlemmer:             Ditte Christensen

Alle valgt ind i bestyrelsen under generalforsamlingen.

Christian Jensen fratræder bestyrelsen.

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Forslag til suppleanter:                                       Anette Lassen

Louise Damgaard

Begge valgt som suppleanter.

Rikke Christensen fratræder som suppleant

 

Bestyrelsen efter generalforsamlingen:

Jeanet Mortensen

Tine Christensen

Lene Edelmann

Charlotte Tobberup

Ditte Christensen

 

Suppleanter:

Anette Lassen

Louise Damgaard

10. Valg af revisorer.

Som revisorer blev Karsten Edelmann og Jan Krog

11. Eventuelt.

Stor ros til Henriette for en flot stald

Ros til julelotteriet. Overskuder går bl.a. til massør og sadeltjek til Tronto

Der er lukket for kommentarer.