Generalforsamling 12-03-15

1. Valg af dirigent og referent. 

Michael Møller blev valgt som dirigent, og Anette Lassen blev valgt som referent.

 2. Godkendelse af dagsorden. 

Generalforsamlingen var lovlig indkaldt. På hjemmesiden, FB siden og på opslagstavlen i stalden.

 3. Bestyrelsens beretning for det forløbende år. JM 

Så er 2014 afsluttet og et nyt år er allerede godt i gang.

I PiH har det været et travlt år, men masser af aktiviteter for både hesteejer og elever.

2014/2015 sæsonen startede vi med fulde hold og så godt som en fuld stald, så det var en god basis at starte sæsonen på.

2014/2015 har været en sæson, hvor vi har startet en masse små og nye elever op og hvor er det skønt at se den glæde ridning og heste kan skabe i selv så små elever. Dette skyldes ikke mindst de særdeles engagerede og dedikerede undervisere der uge efter uge står for undervisningen på vores elevskole – uden dem var der ingen Ponyklub.

I 2014 fik vi tildelt to D-stævner, hvor der igen var stor deltagelse fra mange klubber i distriktet. Ved disse stævner bliver der som regel givet stor ros til både afholdelse men specielt til atmosfæren i klubben, hvor sammenholdet og lysten til at hjælpe skinner igennem så også ryttere udefra mærker den. Dette er noget af det vi i bestyrelsen er meget stolte af og dette skal vi huske at værne om.

Mange af staldens ryttere har ligeledes deltaget på stævnebanerne rundt omkring i Syd-og Sønderjyllands ride klubber  og  der er altid en  stor opbakning fra klubbens medlemmer til de startende ryttere og der er altid en hjælpen hånd at få, hvis det kniber.

I 2014 sæsonen lykkedes det os at skaffe økonomi til en ny udendørs ridebane, så vi nu har mulighed for at ride udendørs, også når det har regnet lidt. Dette forbedrer helt klart mulighederne for at ride udendørs noget mere af året væsentligt. Så stor tak til Rene Lassen for det gode arbejde, sponsorer og klubbens medlemmer for arbejdskraften. Uden jeres hjælp var det ikke lykkedes med den stramme tidsplan vi havde.

Desuden var 2014/15 året hvor vores gamle sponsortrailer ikke kunne mere og vi måtte stå sammen og forsøge at skaffe økonomi til en ny trailer. Dette lykkedes med stor hjælp fra Støttekredsen og sponsorudvalget, der har skaffet penge til en helt ny trailer, der nu venter på at blive lige så flittigt brugt som den gamle.

2014 har på økonomi siden også vist sig at være et fornuftigt år, hvilket Tine vil berette nærmere om senere.

Visionerne for det kommende år er mange men en af de vigtigst er at få skaffet midler til en overdækning til såvel vores nye trailer som vores harver. Dette arbejde vil vi forsøge at skaffe midler til i løbet af 2015.

I 2014 forsøgte vi at skaffe penge til nogle slowfeedere til foldene. Dette lykkede desværre ikke, men projektet er ikke opgivet og vi vil igen i 2015 forsøge om vi på en eller anden måde kan skaffe penge til dette.

Jeg vi gerne på bestyrelsens  vegne takke for et godt 2014 og vi ser frem til et spændende 2015

4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. TC 

Tine fremlægger et fint regnskab som på forhånd er godkendt af  revisor Jan Krogh samt bestyrelsen.

Vi har et overskud på 38.403 kr. Vi er gået lidt tilbage i undervisningen samt elever, da vi har haft mange små elever.

Vi har også et lille underskud på vores Wrap /frøgræs konto efter det er kommet fast på foldene, dette tages op på kommende opstaldningsmøde.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. TC 

Det er blevet sværere at få tilskud til handikap elever. Vi forventer et lidt lavere overskud næste år pga. færre elever = lavere indkomst. Der forventes et overskud på ca. 1345 kr.

6. Fastsættelse af kontingent. TC 

Kontigentet fastholdes på samme niveau, som er 150 kr. 2 x årligt.

7. Behandling af indkomne forslag. 

Der er i år ikke kommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg:                  Tine Christensen  ( Modtager genvalg )

Lene Edelmann ( Modtager genvalg )

Charlotte Tobberup ( Modtager genvalg )

Alle 3 blev genvalgt.

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

På valg : Rikke Christensen ( ønsker genvalg )

Anette Lassen ( ønsker genvalg )

Begge genvalgt

10. Valg af revisorer.  

På valg er Jan Krogh og Karsten Edelmann.

Begge er genvalgt

Bo Surballe er valgt som suppleant

11. Eventuelt. 

Tina Harmann , roser bestyrelsen for det arbejde og de ting de laver/yder. Hun fortæller hun selv er begyndt at hjælpe til i stalden, og kan se hvad det betyder for både os og alle dem der kommer i vores klub. Tina syntes det er et dejligt sted at være.

Caroline Mogensen siger at hun syntes vi alle skal give bestyrelsen en kæmpe hånd, for deres arbejde ( Og der klappes )

Der blev spurgt til hvordan man kunne booke traileren hvis man skal bruge den. Indtil skal man kontakte Christian for lån. Ved det først kommende opstaldningsmøde som er d 28 Marts, vil der blive snakket om hvordan vi kan booke traileren, da der arbejdes med at gøre det på en anden måde end hidtil, da der i øjeblikket bliver arbejdet på om der skal andre regler til.

Tanja Pedersen spørg om vores tlf/internet kan blive billigere? Michael Møller undersøger om der evt. kan findes en sponsor her til. Vi betaler i dag 345 kr. pr. måned.

Michael Møller foreslog Tina Harmann at fortælle hvordan de havde konstituerede sig i støttekredsen:

Formand:             Dorte Møller

Kassere:                Gitte Skovshoved

Medlemmer:        Henriette Vonsild, Lillian Gaardsvig og Jens Falk.

Suppleant:            Tina Harmann

 

Til sidst en stor tak til Dirigent Michael Møller

 

Der er lukket for kommentarer.